Biblia tanulmányozás

Szívbeli változás a végidőben

Szívbeli változás a végidőben

SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

2019 / II.  −  13 tanulmány   −  Június 22-28.

Szívbeli változás a végidőben

 

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 16:29–17:24; 18:20-45; Malakiás 4:5-6; Máté 3:2; 11:14-15; 17:10

„Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök” (Mal 3:23-24, RÚF, Károliban: 4:5-6).

Az életünknek különböző szakaszai vannak, időnként rosszak, máskor jók. Lehetnek a családok egységesek és erősek, de megesik, hogy törékenyek vagy akár töredezettek.

Akármilyen fázisban, időszakban is járjunk, bármilyen is legyen a helyzetünk és a családunké pillanatnyilag, Isten ígéreteinek a fényében élhetünk, és azt is kell tennünk! Teljes szívvel-lélekkel ragaszkodjunk hozzájuk, mert végeredményben ezek a reménységünk egyedüli forrásai. Nagyszerű bátorítást kínálnak! Isten Igéje tele van ígéretekkel, olyanokkal, amelyekre hivatkozhatunk a magunk, a szeretteink, a családunk és a gyülekezetünk számára, az egyéni és családi életünk minden szakaszában.

Negyedévi tanulmányunk utolsó leckéjében többféle szempontból vizsgálunk bibliai történeteket, ígéreteket és eseteket. Közben igyekszünk tanulságokat levonni. Nagy a valószínűsége, hogy vannak küzdelmeink, félelmeink és aggodalmaink, bárkik legyünk is, bárhol, az életünk bármely szakaszában. Szerencsére Isten, akit imádunk, nemcsak tudja, mivel nézünk szembe, hanem azok előtt is jár!

PRÓFÉCIA AZ ODAFORDULÓ SZÍVEKRŐL Június 23 Vasárnap

 

Vessük össze az Illés eljöveteléről szóló próféciát az erre vonatkozó újszövetségi utalásokkal! Mal 4:5-6; Mt 11:14-15; 17:10; Mk 6:15; Lk 1:17

_____________________________________________________________

Malakiás napjaiban Isten üzent a népnek: „Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek”. Gőgös válasz érkezett rá: „Miben térjünk meg” (Mal 3:7)? A szomorú próféta kijelentette, hogy ezután a nép már csak egy lehetőséget kap az ébredésre. Malakiás utalt a szíveket megfordító reformra, amit Illés kezdeményezett (1Kir 18:37). Az ő visszajövetelére vonatkoztatva mondta, hogy „az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz” (Mal 4:6).

Kialakult egy zsidó hagyomány, amely szerint Illés személyesen jelenik meg, hogy hirdesse a Messiás eljövetelét (vö. Mt 17:10; Mk 6:15), az Újszövetség azonban Keresztelő Jánosra mutat a prófécia beteljesítőjeként (Mt 11:14-15; Lk 1:17).

Vajon mit fejez ki a „szíveket fordít” szókapcsolat?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Több lehetséges értelmezése van ezeknek az igéknek: Izrael népének Istennel való megbékélésére utal. Isten, az Atya (Ézs 63:16) már nem haragszik a gyerekeire (Mik 7:18-19), és hívja őket, hogy térjenek vissza hozzá (Ézs 44:22; Mal 3:7). Arra utal, hogy a szövetség megújításával a későbbi nemzedékeket a hűséges ősökhöz kapcsolja. Az ószövetségi próféták többször felszólították Isten népét a pátriárkák hitének követésére. Közvetlenül a szövetségi hűségtől függött, hogy a föld továbbra is áldásban részesült-e (5Móz 4:29-31). A családi kapcsolatok helyreállítására és megújítására utal. A szülőgyerek kapcsolatokban az Isten iránti hűség nyilvánulhat meg. A szülői és a gyermeki kötelességek teljesítése itt is összefüggött azzal, hogy továbbra is birtokolhatták-e a földet és Isten áldásait (Péld 2:21).

Hol az összefüggés az Istenhez és a családunkhoz fűződő jó kapcsolatok között? Miért kell az egyiknek a másik előtt járnia?

ÚJRA EGYÜTT A CSALÁD Június 24 Hétfő

 

Felgyorsult Izrael erkölcsi hanyatlása, amikor Akháb király szidóni felesége, Jézabel bevezette a Baál-kultuszt. Istennek a házasságra, családra és nemiségre vonatkozó, nemesítő tanításait vérfertőzés, prostitúció és más elferdült szexuális szokások árnyékolták be. Az istentisztelet körül forgó küzdelem porondjára fellépett Illés, akinek már a neve is szembeszállt Baállal: „Jahve az én Istenem”.

Melyik történet kapcsolja Illést a pogány hittől való elforduláshoz és a családok újjáélesztéséhez? 1Kir 16:29–17:24; vö. Lk 4:25-26

_____________________________________________________________

Illést üldözni kezdték, miután kihirdette, hogy aszály fogja sújtani az országot. Isten pedig meglepő helyen nyújtott neki menedéket: éppen Jézabel szülővárosához közel, a szidóni Sareptában, egy szegény özvegyasszony otthonában. A próféta meghökkentő próba elé állította az özvegyet: a tűzifája, olaja és lisztje maradékát használja arra, hogy előbb neki adjon enni és bízzon Istenben, Ő majd róla is gondoskodik. Az asszony hite legendássá vált. Később Jézus is elismerően szólt róla (Lk 4:26). A nő olaja és étele hosszú napokon át kitartott, miközben ő egyre többet tudott meg Jahvéról. Aztán tragikus fordulat következett: az egyetlen fia megbetegedett és meg is halt. Amikor ezt elpanaszolta Illésnek, szavaiból a már Izraelben is elharapózott, torz vallási hiedelem érződött, miszerint az ember bűne gyerekáldozatot követel (1Kir 17:18; vö. Jer 19:5; Mik 6:7).

Hogyan hatott a föníciai nő lelki életére, amikor visszakapta a fiát? 1Kir 17:24 Mit tanulhatunk a szavaiból?

_____________________________________________________________

Az édesanya válaszából kitűnik, hogy milyen hatása lett Illés üzenetének. Az ember szívében feléled az Isten és Igéje iránti hit, amikor az Úr visszaadja az életet és a család újból egyesül. Ma talán sokan egyetértően hallgatják a tantételeket, lelki életük azonban csak langymeleg. Viszont amikor az ember személyesen is tapasztalja Isten Igéjének igazságait és a családi kapcsolatok felélednek, helyreállnak, sokkal erősebb lesz a meggyőződése.

Isten mely ígéreteibe kapaszkodunk, amelyek az újbóli találkozás reményét adják?

A SZÍVBÉLI VÁLTOZÁS AZ OLTÁRNÁL Június 25 Kedd

 

Olvassuk el 1Kir 18:20-45 szakaszát! Írjuk le, hogy tulajdonképpen miről szól ez a történet! Hogyan alkalmazhatók ezek az elvek a családi életre, még ha más is az összefüggés?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Illés arra vágyott, hogy népe megújítsa a szövetséget a Kármel-hegyen és visszatérjen atyáik hitéhez. Ez hozhat gyógyulást az életükbe, az otthonukba és az országukba.

Az esti áldozatok ideje. Miután a pogány papok áldozata nem gyulladt meg, Illés következett. Elszánt volt. A napszak is Istennek a szentélyszolgálatban bemutatott megváltási tervére irányította a figyelmet (vö. 2Móz 29:41).

Arra emlékeztetett a kiáltása: „Gyertek ide hozzám” (1Kir 18:30, RÚF), hogy a Megváltó hívja a bűnösöket (vö. Mt 11:28). A gyerekük önfejűsége miatt elcsüggedt szülők erőt meríthetnek abból, hogy Isten továbbra is szereti őket, amint az izraelitákat is szerette.

Illés Jahve oltárára terelte a figyelmet. Erre emlékeztet, amikor ma Jézust és megmentő kegyelmét magasztalják a családokban. A családi áhítat lehetőség arra, hogy imádkozzunk Istenhez, beszélgessünk róla, újból részesüljünk az üdvösség ingyen ajándékában és elgondolkodhatunk a tanításain.

Illés olyan választ kért Istentől, ami jelzi, hogy visszafogadja népét: „hogy tudja meg e nép… te fordítod vissza az ő szívüket!” – szólt 1Kir 18:37 versében. Mi nem tudjuk Isten felé fordítani a szívünket, csak válaszolhatunk a kegyelmére, amit ingyen ad.

Mindent megemésztő tűz borította nemcsak a bűnösöket, hanem az áldozatot is, ami Jézusra mutatott előre, aki bűnné lett „értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5:21). Az emberek megvallották hitüket Istenben és dicsőítették Őt. A hamis papokat pedig, akik nem válaszoltak Isten hívására, kivégezték. Ezután üdítő eső vetett véget a földet sújtó átoknak.

Milyen a családi „oltárunk” állapota? Hogyan tudjuk „újjáépíteni”, ha arra volna szükség?

SZÍVBÉLI VÁLTOZÁS A JORDÁNNÁL Június 26 Szerda

 

Gábriel megjövendölte, hogy Keresztelő János lesz a régen várt Illés (Lk 1:17), amit Jézus is megerősített (Mt 11:14; 17:12-13). Az evangélium írói szintén alátámasztják, hogy ő volt az a „követ”, aki az Úr útját készítette (Mt 11:10; Mk 1:2; Lk 7:27; vö. Mal 3:1).

Figyeljük meg János üzenetének fő elemeit! Hogyan szól a „szívek megfordításáról”? Mt 3:2, 8; 14:4; Mk 1:4; Lk 3:3, 8-9, 11, 13-14

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mint a földműves, aki alaposan felszántja a földet, hogy előkészítse a magok befogadására, János úgy ítélte el a bűnt és buzdította az embereket bűnbánatra. Önvizsgálat és valós állapotunk ismerete híján nem érezzük, hogy szükségünk volna javulásra – ez jellemző az emberi természetre. János üzenete az emberek figyelmét Isten szent követelményeire irányította és érzékeltette, hogy milyen nagy szükségük van tökéletes igazságára. Az őszinte bűnbánatot mindig alázat kíséri és az, hogy Istentől várunk segítséget a viselkedésünk megváltoztatásához. János leleplezte azoknak a sekélyes, önző képmutatását, akik Ábrahámot tekintették az atyjuknak. Ezzel az ősök hitének mélyebb jelentőségét akarta feltárni előttük.

Hogyan egyengette Keresztelő János üzente az utat Jézus előtt? Jn 1:35- 37; 3:27-30

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

János látta, hogy Jézus az Isten Báránya, ezért így mutatta be Őt (Jn 1:29, 36), tehát szó szerint az Úrhoz fordította az embereket. A Keresztelőtől elköszönve Jézus tanítványául szegődött András, Jánosnak egy másik tanítványával, János evangélistával együtt, aki később feljegyezte az aznapi eseményeket. Illés üzenete nemcsak a bűnbánat szükségességére hívja fel a figyelmet, hanem azt is megmutatja, hogy ki menthet meg bennünket a bűntől. Felkelti az érdeklődést iránta és hozzá vezeti az embereket.

Mit mondana Keresztelő János, ha belépne az otthonunkba?

SZÍVBÉLI VÁLTOZÁS AZ UTOLSÓ NAPOKBAN Június 27 Csütörtök

 

Adventistaként egy bizonyos értelemben Keresztelő János szerepében látjuk magunkat. A reformáció és bűnbánat hírnöke Jézus első eljövetelére készítette elő az utat. Ugyanez a szerepe a mi mozgalmunknak is a második advent előtt.

Imádkozva olvassuk el Lk 1:17 versét! Hogyan fejezik ki ezek a szavak az üzenetünk lényegét?

_____________________________________________________________

A mennyei Atya gyerekei szívét magához és egymás felé fordította Krisztus keresztje által. Illés üzenete kérleli a családokat, hogy fogadják el ezt az elképzelhetetlenül jó üzenetet (2Kor 5:18-21; vö. Ef 2:11-18) és teljenek be kegyelemmel, miközben Szentlelke szeretetet ad beléjük.

A világnak égető szüksége van arra, hogy valaki bemutassa, milyen az önzetlen gondoskodás, a tartós elkötelezettség és az Isten iránti rendíthetetlen hűség. Isten kegyelméből a keresztény családok képesek ezt bemutatni. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a világnak közvetített üzenet nekünk is szól! Nem lesz elég erőnk bemutatni az üzenetet, amíg az evangéliumi elv, az egység, a szeretet, az önfeláldozás meg nem mutatkozik a köreinkben, különösen a családunkban. Nem elegendő a hangzatos istentisztelet, a logikus gondolatmenet és a bibliai előadás. A világnak arra van szüksége, hogy az életünkben, főként a családi életünkben látható legyen a bűnbánat, a szívünk megváltozása, a szeretet és az az elkötelezettség, amiről prédikálunk! Keresztelő Jánosban erő volt, aminek a hatására megváltozott az emberek élete. Eredményes volt az igehirdetése. Isten kegyelméből velünk is megtörténhet ugyanez, de csak olyan mértékben, amennyire együttműködünk vele.

Jézus által egy mennyei család tagjai lettünk (Ef 3:15), ezért legyen a földi családunk kicsi vagy nagy, az Úr arra hívott el bennünket, hogy tegyünk bizonyságot Istenről, akit szolgálunk. Semmitől sem válhat hatékonyabbá a bizonyságtételünk, mint ha bemutatjuk a világnak, mivé válhat egy család az evangélium üzenetének ereje által, a méretétől függetlenül!

Mivel mutathatjuk be a hozzánk legközelebb állóknak, hogy mennyire szeretjük őket és milyen fontosak nekünk, legyenek akár a szűkebb családunk tagjai, akár mások?

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Június 28 Péntek

 

Olvassuk el a „Kármel” c. fejezetet Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 93-98. oldalán; a „Kiáltó szó a pusztában” c. fejezetet Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 71-81. oldalán!

„Az üzenetünk legyen olyan nyílt, mint Jánosé, aki királyokat is megfeddett a vétkeik miatt. Még ha veszélyben is volt az élete, akkor sem engedte, hogy az igazság ne szóljon az ajkáról. Mi is hasonló hűséggel végezzük a munkánkat ebben a korban” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary, 4. köt. 1184. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1)   Beszéljük meg a csoportban, hogy mennyire időszerű Illés üzenete a gyülekezetünk számára! Mit tehetünk, hogy a közösségünk megértse az üzenetet és a saját szerepét annak hirdetésében?

2)   Aki kész rá, mondja el, hogy mikor fordult a szíve Isten felé! Mi minden változott ekkor? Hogyan hatott ez rá és a családjára?

3)   Dolgozzuk ki az ún. „Családi elvek nyilatkozatát”, ami meghatározza, hogy mi a család bibliai fogalma! Milyen kritériumok alapján állítanánk össze ezeket az elveket? Mit tanultunk ebben a negyedévben, ami segítségünkre lehet? Ha elkészültünk, mutassuk be a gyülekezetnek!

4)   Milyen ígéretekre hivatkozhatunk szülőként, ha azokra a gyerekeinkre gondolunk, akik eltávolodtak az Úrtól?

SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” (Péld 22:6, RÚF).

„A héber szülőknek szóló angyali parancs nemcsak az anya szokásaira terjedt ki, hanem a gyermek nevelésére is. Nem volt elég, hogy Sámson… jó örökletes tulajdonságokkal szülessék. Ezt az örökséget gondos nevelésnek kellett követnie. Kora gyermekségétől meg kellett szoknia, hogy vérévé váljék a szigorú mértékletesség.

Hasonló utasítás hangzott el Keresztelő Jánossal kapcsolatban is. A gyermek születése előtt az apa a következő mennyei üzenetet kapta: »Lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szentlélekkel« (Lk 1:14-15).

A Megváltó kijelentette, hogy a mennyei nyilvántartás szerint Keresztelő János a nagyok között is a legnagyobb. A reá bízott feladat nemcsak fizikai erőt és szívósságot követelt tőle, hanem a legnagyszerűbb lelki és értelmi képességeket is. A menny legfenségesebb angyalát küldte el Isten, hogy a menny utasítását tartalmazó üzenetet elvigye a gyermek szüleinek. Ennyire fontos volt, hogy a gyermek a megfelelő fizikai nevelésben részesülve készüljön fel erre a munkára. A héber gyermekre vonatkozó rendelkezések arra tanítanak, hogy semmit sem szabad figyelmen kívül hagyni, ami a gyermek testi jólétét érinti. Semmi sem jelentéktelen. Minden, ami hatással van fizikai egészségükre, befolyást gyakorol értelmükre és jellemükre is” (Ellen G. White: Válaszd az életet. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 37. o.).